รายละเอียดของรางวัล

วันที่ รางวัล มูลค่า(บาท) จำนวนรางวัล รวมมูลค่า (บาท)
1 ตุลาคม 56 – 28 กุมภาพันธ์ 57 รางวัลที่ 1 : Toyota Hilux Vigo Double Cap 2.5G 773,000.00 1 773,000.00
รางวัลที่ 2 : มอร์เตอร์ไซต์ยามาฮ่า ฟีโน่ 45,000.00 12 540,000.00
รางวัลที่ 3 : ทองคำ 1 สลึง 6,000.00 36 216,000.00
รางวัลที่ 4 : บัตรเติมเงิน 500 400 200,000.00
รวม 449 1,729,000.00

ระยะเวลาการจับรางวัลประจำโครงการ

ครั้ง ระยะเวลาร่วมโครงการ วันจับรางวัล วันประกาศผล
ครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 56 – 28 กุมภาพันธ์ 57 26 มีนาคม 57 1 เมษายน 57

เงื่อนไขและกติการายละเอียด

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นของรางวัลกับโครงการ“แจกใหญ่ แจกจริง!! ทุกเดือน.. พิเศษเฉพาะลูกค้า AIS ” เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 56 – 28 กุมภาพันธ์ 57 (4.5 เดือน)
 2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ http://m.mono-mobile.com/aiscampaign หรือ ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
 7. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกของกิจกรรม “แจกใหญ่ แจกจริง!! ทุกเดือน.. พิเศษเฉพาะลูกค้า AIS” ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่าง 1 ตุลาคม 56 – 28 กุมภาพันธ์ 57 (4.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล
 8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
 9. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำโครงการ

 1. ผู้ร่วมรายการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้รับบริการเสริม ของกลุ่มธุรกิจภายใต้ แจกใหญ่ แจกจริง!! ทุกเดือน.. พิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับสมาชิกทั้งหมด ที่อยู่ในระบบและสมาชิกใหม่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 56 – 28 กุมภาพันธ์ 57 (4.5 เดือน) โดยสามารถคิดค่าบริการได้และมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ ณ วันรับของรางวัล
 2. ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล และจะต้องส่งเอกสารใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ ชำระกับทางโอเปอร์เรเตอร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำโครงการ เป็นผู้ที่ร่วมโครงการ “แจกใหญ่ แจกจริง!! ทุกเดือน.. พิเศษเฉพาะลูกค้า AIS” ในระหว่าง 1 ตุลาคม 56 – 28 กุมภาพันธ์ 57 (4.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล
 4. พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล

ขั้นตอนการรับของรางวัล

 1. กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Postpaid (รายเดือน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
  2. ใบที่ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับทางโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม และยอดที่ชำระจะต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้น ณ เดือนที่ใช้บริการของทางบริษัทฯ
 2. กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Prepaid (เติมเงิน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน มาแสดงต่อบริษัทฯ คือ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
  2. ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารการรับของรางวัล

 1. กรณีบุคคลธรรมดา
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
 2. กรณีนิติบุคคล ต้องมีเอกสารยืนยันในการรับของรางวัลดังนี้
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน, พร้อมวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
  2. ภ.พ. 20 (คัดลอกไม่เกิน 2 เดือน)
  3. บัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท
  4. หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
  5. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
  6. เอกสารทุกแผ่นต้องมีกรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

กำหนดให้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบชื่อซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ